شرایط  گارانتی

کلیه محصولات برند کریت، دارای دو سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد.

موارد ابطال گارانتی

هرگونه ضایعه فیزیکی ناشی از ضربه یا حمل و نقل نادرست.

استفاده از شوینده های اسیدی.

استفاده از اشیـاء نوک تیز یا زبـرکه باعث ایجاد خش روی محصـول شـود.

رعایت نکردن استانداردهای فنی در هنگام نصب محصول مانند لوله کشی، برق کشی و …